Sestdiena, 22. janvāris, Varda dienas: Austris

Diasporas likums II draugiem.lv

- 11.09.2019

diasporas-likums-2Turpinot rakstu sēriju par Diasporas likumu, šoreiz pievērsīsimies likuma otrajai nodaļai, kuras nosaukums ir “Diasporas politika un tās īstenošana”. Šī nodaļa ir vērsta uz to, lai nodrošinātu diasporas politikas uzdevumu izpildi un šādu uzdevumu ir daudz. To kopējais skaits ir trīspadsmit un tie ir uzskaitīti Likuma 4.pantā.
Tātad 4. Pants paredz šādu uzdevumu nodrošināšanu:

1) atbalstīt un veicināt uz diasporu vērstas iniciatīvas un sadarbības formas, radot labvēlīgus apstākļus diasporas saiknes veidošanai ar Latviju un remigrācijai;
2) nodrošināt diasporas locekļiem iespēju apgūt latviešu valodu, kā arī izzināt Latvijas vēsturi, valsts iekārtu un pārvaldību, latviešu kultūru un tradīcijas formālās un neformālās izglītības ceļā;
3) veicināt latviešu valodas, arī latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida, un lībiešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību diasporā;
4) atbalstīt latviskās identitātes nostiprināšanu, Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu diasporā, arī diasporas vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanu;
5) veicināt Latvijas un diasporas kultūras izpausmju pieejamību;
6) veicināt diasporas atspoguļošanu sabiedriskajā pasūtījumā, nodrošināt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu un pakalpojumu pieejamību diasporai un ārvalstīs atbalstīt ar diasporu saistītu sižetu, raidījumu un citu materiālu veidošanu un publiskošanu;
7) informēt diasporu par diasporas politiku un tās īstenošanu;
8) atbalstīt diasporas pašorganizēšanos un diasporas organizācijas;
9) veicināt diasporas locekļu un diasporas organizāciju iesaisti ar diasporu saistītu politikas plānošanas dokumentu un normatīvo aktu izstrādē;
10) nodrošināt diasporas locekļiem valsts pārvaldes pakalpojumu pieejamību, kā arī informēt par to;
11) atbalstīt un veicināt diasporas pilsonisko un politisko līdzdalību normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
12) atbalstīt diasporas sadarbību ar Latviju tautsaimniecības, izglītības un zinātnes jomā;
13) veicināt diasporas iesaisti Latvijas tautsaimniecības, eksporta un investīciju attīstīšanā un veicināšanā, zināšanu un tehnoloģiju pārnesē, valsts pārvaldē, pētniecībā un izstrādē.

Lai arī visi uzskaitītie uzdevumi sākas ar visai nekonkrētajiem “veicināt” un “atbalstīt”, tomēr likums uzliek par pienākumu arī “informēt” un “nodrošināt”, kas valsts institūcijām paģēr veikt zināmus pienākumus attiecībā uz mums, diasporā mītošajiem. Likums nosaka arī principus, pēc kuriem vadoties, ir īstenojama diasporas politika. Šo normu izpilde, protams, vairāk attiecas uz Latvijas institūcijām un personām, kuru pienākums ir ieviest dzīvē likumā noteikto, taču arī diasporai ir svarīgi zināt, kas ir jāievēro un pēc kā jāvadās abu pušu šaurākā vai plašākā saskarsmē. Šim nolūkam kalpo likuma 6.pants, kurā jau pavisam konkrēti tiek uzskaitītas institūcijas un viņu veicamie darbi un zināmā mērā likums te pilda arī ceļveža funkciju. Kā piemēru ņemsim Izglītības un zinātnes ministriju, kura:
a) īsteno vienotu valsts politiku attiecībā uz diasporas nedēļas nogales skolām, diasporas vasaras vidusskolām un citiem diasporas neformālās izglītības pasākumiem (turpmāk arī — diasporas izglītība),
b) koordinē diasporas skolotāju un izglītotāju izglītības ieguvi un profesionālās meistarības pilnveidi,
c) koordinē pētnieciski metodisko darbu diasporas izglītības jomā,
d) izstrādā un īsteno diasporas izglītības vadlīnijas,
e) izstrādā un īsteno diasporas izglītības vadlīnijām atbilstošus atbalsta pasākumus, citstarp izstrādā metodiskos mācību līdzekļus un nodrošina to pieejamību,
f) izstrādā un īsteno atbalsta pasākumus, kas vērsti uz latviešu valodas, arī latgaliešu rakstu valodas kā vēsturiska latviešu valodas paveida, un lībiešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību diasporā,
g) nodrošina valsts valodas prasmes pārbaužu organizēšanu un pieejamību diasporai tās locekļu pastāvīgajās dzīvesvietās ārvalstīs, izsniedzot atbilstošu valsts valodas prasmes apliecību,
h) organizē valsts pasūtījumu diasporas pētniecības jomā un sadarbībai ar diasporu zinātnes un pētniecības jomā,
i) koordinē un īsteno sadarbību ar diasporu jaunatnes politikas jomā,
j) kontrolē diasporas politikas īstenošanai paredzēto valsts budžeta līdzekļu izmantošanu tās padotībā esošajās institūcijās un diasporas organizācijās atbilstoši deleģētajiem valsts pārvaldes uzdevumiem,
k) koordinē sadarbību ar ārvalstīm un starptautiskajām organizācijām diasporas izglītības jomā,
l) veicina remigrējušo diasporas locekļu iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā.
(Turpinājums sekos.)

Mediju projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild tā autore Sandra Bondarevska.

FOTO: Lauris Karpovs Ziemelis

apvienotsDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie