Otrdiena, 23. aprīlis, Varda dienas: Jurģis, Juris, Georgs

2015. gads – vēstniecības Konsulārā nodaļa draugiem.lv

- 18.01.2016

IMG_19802015. gadā Latvijas vēstniecības Īrijā Konsulārā nodaļa ne tikai aktīvi turpināja sniegt konsulāros pakalpojumus, īpaši – bezmaksas pakalpojumus, bet arī koordinēja Eiropas Savienības (ES) valstu vēstniecību konsulāro sadarbību Dublinā Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā pirmajā pusgadā.
Īpaša uzmanība 2015. gadā vēstniecībā tika pievērsta bērniem ārpusģimenes aprūpē Īrijā.

Gada sākumā notika tikšanās ar Īrijas Bērnu lietu un ģimenes aģentūru (TUSLA), lai pārrunātu ciešākas sadarbības iespējas un panāktu informācijas sniegšanu par visiem nepilngadīgajiem Latvijas valstspiederīgajiem, kas izņemti no ģimenes aprūpes Īrijā. Tikai gadījumā, kad ir pieejama informācija par audžuģimenēs ievietotiem bērniem, ir iespējams nodrošināt to tiesības uz nacionālās identitātes saglabāšanu.
18. februārī vēstniecības Konsulārā nodaļa arī organizēja ES konsulāro amatpersonu tikšanos ar TUSLA, kurā apsprieda esošo situāciju ar nepilngadīgiem ES pilsoņiem ārpusģimenes aprūpē Īrijā un iespējas pilnveidot savstarpējo sadarbību, panākot sapratni par šādas sadarbības nepieciešamību. Lai šie centieni rezultētos ar konkrētiem ieguvumiem, Latvijas prezidentūras noslēgumā ES dalībvalstu vēstniecību vārdā tika nosūtīta vēstnieka vēstule Īrijas Tieslietu un iekšlietu ministrijai.
Vēstniecība arī vērsās TUSLA ar lūgumu sagatavot detalizētu informāciju par Īrijas likumdošanas prasībām attiecībā uz nepilngadīgo bērnu aprūpi Īrijā. Saņemto informāciju plānots apstrādāt un, tupinot darbu jau šajā gadā, sadarbībā ar atbildīgajām Latvijas iestādēm sagatavot informatīvu bukletu – ceļvedi Latvijas pilsoņiem, kas ir vecāki Īrijā.
Vēstniecība arī aicināja veidot latviešu audžuģimenes Īrijā, kas palīdzētu bez vecāku gādības palikušajiem bērniem saglabāt latviešu valodu, kultūru un saikni ar Latviju. Ar gandarījumu jāatzīmē, ka, pateicoties tautiešu atsaucībai un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Latviešu draudzes Īrijā iniciatīvai, notiek virzība arī šajā jomā un jau 29. janvārī plkst. 10.30 vēstniecībā plānots seminārs par audžuģimenēm, kas tiek rīkots sadarbībā ar Īrijas Audžuģimeņu asociāciju.

Tikpat aktīvi vēstniecība sekoja līdzi fiktīvo laulību problemātikai.
Pirmo reizi pēdējo sešu gadu laikā Latvija un tās pilsoņi vairs netiek minēti 1. vietā saistībā ar to iesaisti laulībās ar trešo valstu pilsoņiem Īrijā, no kurām daudzas tiek uzskatītas par fiktīvām. Pateicoties arī aktīvai Latvijas rīcībai, pagājušajā gada 18. augustā stājās spēkā Īrijas Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma grozījumi, kas ļauj policijai un citām Īrijas iestādēm iejaukties aizdomīgu laulību gadījumā un veikt izmeklēšanu. Vērienīgas operācijas rezultātā jau novembrī tika aizturētas 11 personas, apturētas 55 laulības un 22 personas apsūdzētas par dažāda veida nelikumīgām darbībām. 2015. gada statistikas dati ir apliecinājums iepriekš veiktās Latvijas institūciju aktīvās darbības un Īrijā pieņemto likumdošanas grozījumu ietekmei fiktīvo laulību problemātikas risināšanā. Paldies par šīs problēmas risināšanu jāsaka arī daudziem aktīviem latviešiem Īrijā un īpaši portālam “Baltic-Ireland”.

Lai arī vēstniecības pašreizējās Konsulārās nodaļas telpas ierobežo apmeklētāju pieņemšanas iespējas, arī iepriekšējā gadā daudz tika domāts par sniegto pakalpojumu kvalitāti un tās pilnveidošanu. Lai šajā procesā aktīvāk iesaistītu arī tautiešus, Konsulārajā nodaļā šajā gadā ir plānots uzsākt pilotprojektu, lai uzzinātu apmeklētāju viedokļus, ierosmes un atsauksmes, izmantojot Latvijā izstrādātu produktu aptauju veikšanai. Konsulārā nodaļa cer uz atsaucību šī projekta īstenošanā.

Ievērojot lielo konsulāro pakalpojumu apjomu un īpaši – konsulārās palīdzības gadījumu skaitu Latvijas valstspiederīgajām personām Īrijā, vēstniecība ir arī apkopojusi statistiskas datus par iepriekšējā gadā paveikto, kuri skatāmi turpmāk sniegtajā pārskatā par konsulāro darbu vēstniecībā.

Vēstniecības Konsulārā nodaļa 2015. gadā sniedza 5082 pakalpojumus, par kuriem iekasētas valsts nodevas, un 4267 konsulāros maksas pakalpojumus, bet visvairāk – 6040 bezmaksas pakalpojumus. Vispopulārākie vēstniecībā pieprasītie bezmaksas pakalpojumi līdzīgi kā iepriekšējos gados bija ziņu aktualizēšana Iedzīvotāju reģistrā par dzīvesvietu, noslēgtu vai šķirtu laulību (kopā 3262 paziņojumi), kā arī bērnu reģistrācija Latvijas pilsonībā. 2015. gadā 436 bērniem tika piešķirts personas kods 2014.g. – 398 bērniem), bet kopš 2005. gada Latvijas pilsonībā vēstniecībā ir reģistrēti 4439 Īrijā dzimuši bērni.

Bezmaksas pakalpojumos ietilpst arī konsulārās palīdzības gadījumi, tai skaitā palīdzība repatriācijai Latvijas valstspiederīgo nāves gadījumos – formalitāšu kārtošanā vēstniecība iesaistījās 43 gadījumos (2014. gadā vēstniecība sniedza konsulāro palīdzību un nepieciešamo informāciju 46 gadījumos). Konsulārā palīdzība tika sniegta arī 49 nepilngadīgo tiesību un interešu aizstāvēšanā jeb 9 gadījumos vairāk nekā gadu iepriekš (40) un 20 potenciālajiem cilvēktirdzniecības upuriem, kā arī 13 aizturētām personām, 14 bez iztikas līdzekļiem palikušajiem (2014.g. – 11) un 7 slimnīcās nokļuvušajiem valsts piederīgajiem. Konsulārās palīdzības apmēri vēstniecībā konstanti turpina pieaugt pēdējo desmit gadu laikā.

2015.gadā vēstniecība veica divas konsulāro izbraukumu sesijas (Veksfordā, Korkā, Limerikā, Galvejā un pirmo reizi – Leterkenijā un Roskomonā), izmantojot mobilo pasu darbstaciju. Tika pieņemti 442 pases/personas apliecības pieteikumi, pilsonībā reģistrēti 17 bērni, pieņemti 4 paziņojumi par dubultpilsonību, 411 paziņojumi par dzīvesvietu ārvalstīs, kā arī sniegti 24 citi pakalpojumi, tādejādi stiprinot tautiešu saiti ar Latviju. Vēstniecībā kopā ar mobilās pasu darbstacijas izbraukumiem iepriekšējā gadā tika noformēti 4033 personu apliecinoši dokumenti.

Iepriekšējā gadā 140 personas vēstniecībai paziņoja par iegūto Īrijas pilsonību un tādējādi izveidojošos dubultpilsonību.

Pagājušajā gadā ar vēstniecības starpniecību tika paziņots par vairākiem simtiem Latvijas pilsoņu Īrijā un citās valstīs noslēgto laulību, no kurām 53 gadījumos informācija tika saņemta ar Īrijas institūciju starpniecību (2014. gadā vēstniecība saņēma 110 šādus paziņojumus). Vēstniecība atgādina, ka par ārvalstīs noslēgtu laulību Latvijas iestādēm ir jāpaziņo 30 dienu laikā.

Gada laikā vēstniecībā tika pieņemti 42 laulību iesniegumi, kad Latvijas valstspiederīgie bija izvēlējušies reģistrēt laulību Latvijā. Sadarbībā ar Īrijas centrālo Dzimtsarakstu biroju iegūta statistika arī par Īrijā 2015. gadā reģistrētām Latvijas valstspiederīgo personu laulībām – reģistrētas 175 laulības (par 50 laulībām mazāk nekā 2014. gadā): visvairāk laulību Latvijas valstspiederīgie Īrijā noslēguši ar Pakistānas pilsoņiem – 51 laulība (2014.g.- 76 laulības), otrā vietā laulības ar Īrijas pilsoņiem – reģistrētas 38 laulības (2014.g. – 41 laulība). Jāatzīmē, ka 2015. gadā pēc ilga laika mazāk nekā puse no Īrijā noslēgtām laulībām – 82 laulības ir noslēgtas ar trešo valstu pilsoņiem, kuriem Īrijā ir nepieciešama vīza/uzturēšanās atļauja (2014.g. šādas laulības bija 142 no 225, no kurām daudzas tika vērtētas kā fiktīvas), kas vērtējama kā ļoti pozitīva tendence.

2015. gadā vēstniecība ir sniegusi 2050 konsultācijas un atbildes ar e-pasta starpniecību. Rūpējoties par vēstniecības konsulārās nodaļas apmeklētāju ērtībām, vēstniecība regulāri aktualizēja informāciju interneta mājaslapā (www.latvija.ie ), kas ir viena no visvairāk apmeklētajām Latvijas pārstāvniecību mājaslapām, un vēstniecības vietnēs Facebook un Twitter. Vēstniecības apmeklētāji atkārtoti tiek aicināti aktīvāk izmantot iespējas pieprasīt informāciju un atvieglot konsulāro pakalpojumu saņemšanu, izmantojot pasta un e-pasta iespējas.

Arī šajā gadā vēstniecība turpinās konsulāro izbraukumu sesijas tuvāk dzīvesvietai, pirmo izbraukumu plānojot aprīļa sākumā Galvejā, Limerikā, Korkā un Tralī.

Visiem tautiešiem Īrijā vēlot radošu un veiksmīgu 2016. gadu,
Vēstniecības Īrijā Konsulārā nodaļa

FOTO: baltic-ireland.ieDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie