Piektdiena, 30. jūlijs, Varda dienas: Valters, Renārs

Pārrobežu Direktīva – pacienta tiesības ārstēties citā ES dalībvalstī draugiem.lv

- 30.01.2018

riiga-113Kopš 2013. gada 25. oktobra visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs spēkā ir Pārrobežu Direktīva “Par pacientu tiesību piemērošanu veselības aprūpē”. Direktīva attiecas uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Islandi, Norvēģiju, Lihtenšteinu) un Šveici un tā nosaka pacientu tiesības izmantot veselības aprūpes pakalpojumus citā dalībvalstī, nevis mītnes valstī.

Direktīvā ir izskaidrotas ES valstīs dzīvojošu pacientu tiesības saņemt drošu un kvalitatīvu veselības aprūpi citā dalībvalstī un šādas veselības aprūpes izdevumu atlīdzinājumu. Pacientiem, kas dodas ārstēties uz citu ES valsti, ir tiesības uz tādu pašu aprūpi kā tās valsts iedzīvotājiem, kurā viņi tiks ārstēti. Ja viņi ir tiesīgi saņemt šādu veselības aprūpi mājās, tie saņems atlīdzinājumu no savas mītnes valsts. Atlīdzinājums nepārsniegs šīs pašas ārstēšanas izmaksas mītnes valstī.
Stacionārās aprūpes gadījumā pacienti var izvēlēties jebkuru veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēju.
Visās dalībvalstīs ir izveidoti valsts kontaktpunkti, kur pacienti var saņemt visu informāciju, kas tiem nepieciešama, lai pieņemtu pamatotu lēmumu, piemēram, datus par veselības aprūpes kvalitāti un drošumu. Latvijā šāds kontaktpunkts ir Nacionālais veselības dienests, savukārt Īrijā – Health Service Executive (HSE).
Īrijā ir noteikts, ka pacientiem, kuri dodas ārstēties uz citu dalībvalsti, iepriekšēja atļauja jāsaņem, ja ārstēšanās laikā būs vismaz vienu nakti jāpaliek slimnīcā. HSE atļauju var atteikt, ja attiecīgā ārstēšana vai konkrētais veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējs var radīt pacientam risku, kā arī tad, ja plānotā veselības aprūpe varētu radīt nopietnas bažas par tās kvalitāti vai drošību. Atļauju var neizsniegt arī tad, ja attiecīgo veselības aprūpi medicīniski pamatotā termiņā iespējams saņemt Īrijā. Šajā gadījumā HSE ir jāpamato, kā tiek izvērtēta “medicīniskā pamatotība” konkrētajā gadījumā.
Dodoties uz ārzemēm, lai saņemtu veselības aprūpi, kas Īrijā nav pieejama, pacientam būs tiesības uz izmaksu atlīdzinājumu vienīgi tad, ja tā viņam pienākas saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem vai noteikumiem.

Pieteikuma veidlapa atļaujas saņemšanai pacientam jāaizpilda un jāiesniedz HSE izvērtēšanai pirms došanās ārstēties uz citu valsti.
Pacientiem ir tiesības lūgt pārskatīt ar pārrobežu veselības aprūpi saistītos administratīvos lēmumus, kas pieņemti viņu konkrētajā gadījumā.
Jāņem vērā, ka kompensāciju par ārstēšanās izdevumiem ārvalstīs pacients var pieprasīt, ja šāda ārstēšana ir pieejama Īrijā valsts veselības aprūpes sistēmā, bet pacientam to nevar nodrošināt medicīniski pamatotā termiņā.
Pacienta veselības aprūpes izdevumi tiks atlīdzināti tikpat lielā apjomā, kā tad, ja šī pati veselības aprūpe būtu sniegta Īrijā. Dalībvalstīm, kurās attiecīgo pakalpojumu var saņemt bez maksas, jāinformē pacienti par cenrādi, kādam atbilstoši atlīdzina izdevumus. Ja attiecīgais ārstniecības pakalpojums ārzemēs ir lētāks nekā Īrijā, tad vērā ņem pakalpojuma faktisko cenu.

Lai atvieglotu aprūpes izdevumu atlīdzināšanas procesu, HSE iesaka izmantot speciālu veidlapu-rēķinu The Pro-forma Invoice, kas jāaizpilda pacientam un ārstēšanas pakalpojuma sniedzējam ārzemēs. Tā nav obligāta, bet tika izstrādāta, lai palīdzētu pacientiem nodrošināt savlaicīgu atmaksu. Tā ietver visu informāciju, kuru HSE pieprasa, lai efektīvi apstrādātu maksājumu.
Kopā ar angļu valodā aizpildītu Pro-forma Invoice pacientam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
norīkojuma vēstule no ārstējošā ārsta Īrijā vai vēstule, kas apliecina pacienta kārtas numuru gaidīšanas rindā uz nepieciešamo ārstēšanu valsts aprūpes sistēmā
oriģinālais rēķins no ārzemju medicīnas iestādes, kurā veikta ārstēšana;
kvīts par maksājuma saņemšanu no ārzemju medicīnas iestādes, kurā veikta ārstēšana;
dokuments, kas apstiprina ceļojumu uz ārvalsti, kur notikusi ārstēšana.
Atmaksa tiks veikta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un šīs shēmas kritērijiem.
Maksimālā summa, kas tiek atmaksāta par medicīnisku konsultāciju ārzemēs, ir 130 €. Summas, kas tiek atmaksātas konkrētu diagnožu gadījumos, ir apskatāmas šeit.
Pacientam, kurš nav medicīnas kartes turētājs Īrijā, jāņem vērā, ka no atmaksājamās summas HSE atvilks 80 € par katru stacionārā pavadīto diennakti, nepārsniedzot 800 €. Tas ir pacienta līdzmaksājums, kas noteikts Īrijā.

Pārrobežu Direktīva nosaka arī to, ka pirms došanās ārstēties citā dalībvalstī pacientam ir tiesības saņemt savu medicīnisko datu kopiju no mītnes valsts un pirms atgriešanās mītnes valstī – arī no pakalpojumu sniedzēja valstī, kur notikusi ārstēšanās.
Tā paredz arī, ka citā ES valstī izrakstīta recepte tiks atzīta pacienta mītnes valstī un otrādi. Tādējādi tiek panākts, ka citā ES valstī sniegtai veselības aprūpei tiek garantēta atbilstoša turpmākā aprūpe pacienta mītnes valstī. Pacientam ir tiesības iegādāties izrakstītās zāles, ja vien šīs zāles ir atļauts tirgot un ir pieejamas valstī, kur šī persona vēlas tās saņemt.

Sīkāka informācija par Pārrobežu Direktīvu Īrijas iedzīvotājiem pieejama HSE mājas lapā www.hse.ie.

FOTO
: baltic-ireland.ieDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie