Sestdiena, 30. maijs, Varda dienas: Lolita, Vitolds

Iespējas sākt saimniecisko darbību Latvijas laukos draugiem.lv

- 14.02.2012
Sadaļas: Ziņas - Atslēgvārdi: , , ,

Ņemot vērā, ka joprojām lielas Eiropas fondu naudas summas, kas paredzētas Latvijas Lauku attīstībai, nav apgūtas, kā arī pastāv iespēja saņemt mikroaizdevumus, latviešus mājās aicina arī Zemkopības ministre Laimdota Straujuma.
Tautiešus Īrijā uzrunā Latvijas Zemkopības ministre Laimdota Straujuma:

Esot zemkopības ministres amatā, strādāju, lai uzlabotu saimnieciskās darbības iespējas Latvijas reģionos. Priekšā vēl ir risināmas problēmas, tajā pašā laikā šobrīd pastāv iespējas sākt saimniecisko darbību Latvijas laukos. Ir iespējams saņemt Eiropas Savienības un valsts atbalstu dažādām lauksaimnieciskās, zivsaimnieciskās un mežsaimnieciskās darbības aktivitātēm. Ikdienā tiekoties ar lauksaimnieku, zivsaimnieku un mežsaimnieku nevalstiskajām organizācijām, apzinu šķēršļus, kas kavē saimnieciskās darbības attīstību lauku reģionos, un Zemkopības ministrijas speciālisti veic izmaiņas normatīvajos aktos, lai mazinātu administratīvos šķēršļus uzņēmējdarbībai laukos. Zemkopības ministrijā ikdienā tiek strādāts, meklējot jaunas atbalsta iespējas gan esošajiem, gan topošajiem Latvijas lauksaimniekiem, zivsaimniekiem un mežsaimniekiem. Aicinu rūpīgi iepazīties un izvērtēt pašreizējās atbalsta saņemšanas iespējas saimnieciskās darbības sākšanai Latvijā.

Mikrokreditēšanas programma

Nelielas uzņēmējdarbības attīstīšanai vai sākšanai mikrouzņēmumiem Hipotēku banka piedāvā mikroaizdevumus, kā arī līdzekļus grantu (skatīt zemāk) aizdevuma dzēšanai.

Mikrokreditēšanas programma paredzēta mikrouzņēmumiem, kuros strādā līdz 10 darbiniekiem, ja šo mikrouzņēmumu gada neto apgrozījums vai ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kā arī gada bilance nepārsniedz 1,4 miljonus latu. Finansiālajam atbalstam var pieteikties arī biznesa uzsācēji pirms mikrouzņēmuma izveidošanas, kuriem jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam divu mēnešu laikā pēc Hipotēku bankas lēmuma par atbalsta piešķiršanu.

Mikrokreditēšanas programmas ietvaros aizdevumi pieejami gan investīcijām, gan apgrozāmiem līdzekļiem:
• maksimālā summa ir līdz 10 000 latu, apgrozāmiem līdzekļiem – līdz 5000 latu;
• aizdevumu var saņemt latos ar fiksētu likmi no 5% līdz 8% vai mainīgu procentu likmi no 0% līdz 3% plus 6 mēn. RIGIBOR (mainīgā aizdevumu procentu likme);
• aizdevuma termiņš līdz 5 gadiem;
• biznesa projektiem līdz 5 tūkstošiem latu aizņēmēja līdzdalība ir 0%, ja projekta kopējā summa pārsniedz 5 tūkstošus latu, aizdevumu piešķir 90% apmērā no projekta summas, un 10% līdzfinansē uzņēmējs.

Programmas ietvaros mikrouzņēmums var saņemt vienu mikroaizdevumu, bet aizdevumu nevar saņemt uzņēmēji, kuriem uz atbalsta piešķiršanas brīdi ir nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kā arī grūtībās nonākuši uzņēmēji (uzsākta tiesvedība vai maksātnespēja process, nodokļu parādi, ieraksti parādnieku reģistros).

Kā aizdevuma galvotāji ir jāpiesaista uzņēmuma īpašnieki.

Mikrouzņēmumi programmas ietvaros var saņemt arī grantu jeb neatmaksājamus naudas līdzekļus. Ja uzņēmums ir izpildījis visus mikroaizdevuma līguma nosacījumus – ir realizēts biznesa projekts, līdzekļi izlietoti atbilstoši biznesa projekta apraksta mērķim, kā arī ir izpildīti citi mikroaizdevuma līguma nosacījumi, ir pieejams grants mikroaizdevuma dzēšanai.

Granta summa ir 50% no investīcijām piešķirtās mikroaizdevuma summas.

Granta summa nepārsniedz 500 latu, ja projekts tiek realizēts Rīgā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī vai Rīgas pilsētai piegulošajās pašvaldībās: Ādažu novadā, Babītes novadā, Carnikavas novadā, Garkalnes novadā, Ikšķiles novadā, Ķekavas novadā, Mārupes novadā, Olaines novadā, Ropažu novadā, Salaspils novadā, Stopiņu novadā.

Ja biznesa projekts tiek īstenots pārējā Latvijas teritorijā, granta summa ir līdz 750 latu.

Aizdevumus nepiešķir šādās darbības jomās:
• zivsaimniecība un akvakultūra;
• ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība;
• tabakas izstrādājumu, alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība;
• azartspēles un derības;
• apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi;
• operācijas ar nekustamo īpašumu;
• kravas autotransporta līdzekļu iegāde uzņēmumiem, kuri veic komercpārvadājumus ar autotransportu.

Plašāka informācija pieejama:
www.altum.lv

Iespējas saņemt Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam paredzēto valsts un Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu

Pasākums „Lauku saimniecību modernizācija”
Atbalsts paredzēts lauksaimniecības uzņēmumu modernizēšanai, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju.

Atbalsta pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, kura ražo vai plāno sākt ražot nepārstrādātus lauksaimniecības produktus (izņemot zivsaimniecības produktus), kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība.

Atbalsta intensitāte ir no 25 līdz 40 procentiem no tehnikas un iekārtu iegādes izmaksām un 40 procenti no būvniecības izmaksām (no summas bez PVN). Papildus intensitāti 5-10 procentu apmērā var saņemt, ja aktivitātes tiek īstenotas mazāk labvēlīgajos apvidos, kā arī 10 procenti papildus pienākas, ja projektu īsteno jaunais lauksaimnieks (jaunāks par 40 gadiem). Vēl 10 procenti papildus intensitāte ir būvniecības aktivitātēm tām saimniecībām, kuras darbojas piensaimniecības sektorā.

Maksimālais attiecināmo izmaksu apjoms visā programmēšanas periodā vienam pretendentam ir 2,8 miljoni latu (atbalsta pretendentiem, kuri vēl neražo, bet tikai plāno sākt ražot lauksaimniecības produktus – maksimālais izmaksu apjoms projektam ir 150 000 latu).

Atbalsts tiek piešķirts investīcijām jaunu iekārtu, tehnikas (tostarp arī lauksaimniecībā izmantojamu traktoru), aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzētas lauksaimniecības produktu ražošanai un iepakošanai, kā arī lauksaimniecības produktu ražošanas būvju būvniecībai un nepieciešamo būvmateriālu iegādei (arī daudzgadīgo augļu dārzu izveidei). Ņemot vērā līdzšinējos pasākuma finansējuma apguves straujos tempus, Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” projektu iesniegumu pieņemšana 2012. gadā varētu tikt izsludināta tikai atsevišķās Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (pamatā Latgales reģionos un Dienvidkurzemē).

Pasākums „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem”
Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanā, lai veicinātu ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecība nodibināšanu vai pārņemšanu un nodrošinātu darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā.

Pasākuma īstenošanas vieta ir LAD Ziemeļaustrumu, Austrumlatgales un Dienvidlatgales reģionālo lauksaimniecības pārvalžu teritorijas, izņemot republikas pilsētas un pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5000 iedzīvotājiem. 2012. gadā ir plānots izsludināt vienu pieteikšanās kārtu trijos Latgales reģionos.

Atbalsta pretendents ir fiziska persona, kura projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem, saimniecību dibina pirmo reizi un ir ieguvusi augstāko vai profesionālo vidējo lauksaimniecisko izglītību vai sākusi mācības attiecīgās lauksaimnieciskās izglītības iegūšanai un mācības pabeigs 36 mēnešu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu. Atbalsta pretendents ir juridiska persona, kura ir tādas saimniecības statusā, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 12 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

Atbalsta pretendents visā projekta sagatavošanas un īstenošanas laikā izmanto no LAP tehniskās palīdzības aktivitātes „Valsts lauku tīkls” finansētus konsultanta pakalpojumu.

Ja maksimālie ieņēmumi no saimnieciskās darbības gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas pārsniedz 20 000 latu atbalsta pretendents nevar dibināt jaunu saimniecību. Ja neto apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā vai iepriekšējā gada ieņēmumi no saimnieciskās darbības pārsniedz 50 000 latu atbalsta pretendents nedrīkst pārņemt saimniecību.

Atbalstu maksā kā vienreizēju kompensāciju par saimniecības izveidošanu vai pārņemšanu 80 procentu apmērā no summas, kas visā 2007.-2013.gada periodā vienam atbalsta pretendentam nepārsniedz 35 140 latu. Kompensācijas prēmija nepārsniedz 28 112 latu.

Iespējamie ieguldījumi saimnieciskās darbības attīstībai:
• jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde;
• būvniecība un ēku rekonstrukcija;
• nepieciešamo būvmateriālu iegāde;
• tāda stādāmā materiāla iegāde, kas paredzēts ilggadīgo stādījumu ierīkošanai augļkopībā (izņemot zemeņu stādus);
• lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegāde, nepārsniedzot 10 procentus no projekta iesniegumā norādītās kopējās ieguldījumu summas;
• vaislas lauksaimniecības dzīvnieku iegāde;
• tehniskā projekta sagatavošanas izmaksas, nepārsniedzot sešus procentus no kopējām projekta izmaksām;
• vienreizējās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu, lai nodrošinātu to atbilstošu darbību.

Pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par atbalsta piešķiršanu, atbalsta saņēmējs – juridiska persona – saņem 40 procentus no projekta īstenošanai piešķirtā publiskā finansējuma apmēra. Atlikušos 60 procentus atbalsta saņēmējs saņem pēc projekta iesniegumā paredzēto ieguldījumu īstenošanas un maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

Pēc trešā saistību gada un turpmākajos saistību gados, saņemot atbalsta saņēmēja pārskatu par iepriekšējā periodā veiktajām darbībām, LAD izvērtē atbilstību saimniecības attīstības mērķiem un sasniegtajiem rādītājiem.

Pasākums „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai”
Atbalsts pasākumā tiek piešķirts, lai veicinātu daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanu, sekmējot komerciālas un konkurētspējīgas saimnieciskas darbības attīstību.

Pasākuma īstenošanas vieta ir LAD Ziemeļaustrumu, Austrumlatgales un Dienvidlatgales reģionālo lauksaimniecības pārvalžu teritorijas, izņemot republikas pilsētas un pilsētas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 5000 iedzīvotājiem. 2012. gadā ir plānots izsludināt vienu pieteikšanās kārtu trijos Latgales reģionos.

Atbalsta pretendents ir fiziska vai juridiska persona (tās juridiskā adrese atrodas projekta īstenošanas vietā) un tās saimnieciskā darbība pārsvarā ir saistīta lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu (no lauksaimnieciskās ražošanas ir vairāk par 50procentiem ieņēmumu no kopējā apgrozījuma).

Saimnieciskās darbības neto apgrozījums, neieskaitot valsts un Eiropas Savienības atbalstu, par pēdējo noslēgto gadu ir vismaz 2108 lati, bet nepārsniedz 7028 latus.

Pretendentam ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā gada pārskats vai gada ienākumu deklarācija un ir jāreģistrē saimniecisko darbību ne mazāk kā 12 mēnešus pirms pieteikšanās.
Atbalsta saņēmēja ieguldījumu minimālais apmērs saistību periodā (pieci gadi) ir vismaz 5271 lats.

Atbalstu piešķir katru gadu kā vienotas likmes summu. Atbalsta apmērs saimniecībai ir 1054 lati gadā, un to maksā ne ilgāk kā piecus gadus pēc kārtas.

Iespējamie ieguldījumi saimnieciskās darbības attīstībai:
• iekārtu, tehnikas un aprīkojuma (arī lietotas) iegāde;
• ēku būvniecība un rekonstrukcija;
• nepieciešamo būvmateriālu iegāde;
• ieguldījumi ilggadīgajos stādījumos;
• vaislas lauksaimniecības dzīvnieku iegāde.

Projektu īstenošanas nosacījumi:
• projekta iesnieguma sagatavošanā un visā projekta īstenošanas periodā atbalsta saņēmējam ir jāizmanto bezmaksas konsultanta pakalpojumi, lai sagatavotu projekta iesniegumu un nepieciešamos grozījumus saimniecības attīstības plānā, kā arī lai uzraudzītu attīstības plāna ieviešanas gaitu;
• atbalstu pretendents nevar saņemt atkārtoti, ja tas jau ir vienu reizi saņēmis atbalstu saimniecības pārstrukturēšanai 2004.–2006. gada vai 2007.–2013. gada plānošanas periodā.


Pasākumos „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem” un „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai”:

Atbalsta pretendents visā projekta sagatavošanas un īstenošanas laikā izmanto no LAP tehniskās palīdzības aktivitātes „Valsts lauku tīkls” apmaksātus konsultanta pakalpojumus:
* pēc atbalsta pretendenta pieprasījuma sagatavotu projekta iesniegumu;
* pārbaudītu un saskaņotu projekta iesniegumu, ja to sagatavojis pretendents;
* visā saistību periodā (piecus gadus pēc iesnieguma apstiprināšanas vai pēc atbalsta pretendenta reģistrācijas juridiskās personas statusā, ja lēmums par atbalsta piešķiršanu pieņemts pirms tam) uzraudzītu noteikumu sagatavotā attīstības plāna ieviešanas gaitu;
* saskaņotu nepieciešamos grozījumus saimniecības attīstības plānā.

Pasākums „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”

Atbalsts paredzēts fiziskām un juridiskām personām ar mērķi veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisku darbību vai nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes.

Pasākuma īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un pilsētas kurās ir vairāk kā 5000 iedzīvotāji.

Pasākums ietver trīs aktivitātes:
• mikrouzņēmumu radīšanu;
• mikrouzņēmumu attīstību;
• lauksaimnieciskās darbības dažādošanu pievēršoties nelauksaimnieciskām aktivitātēm.

Ar mikrouzņēmumu šajos noteikumos saprot uzņēmumu kurā strādā līdz 10 cilvēkiem un kurā gada apgrozījums un/vai kopējā bilance nepārsniedz 1,4 miljonus latu.

Atbalsta intensitāte ir 60 procenti
, savukārt aktivitātēm, kas saistītas ar kurināmā sagatavošanu – 40 procenti no kopējām attiecināmajām izmaksām. Attiecināmo izmaksu kopsumma visā plānošanas periodā nepārsniedz:
70 280 lati – jaunu mikrouzņēmumu radīšanai;
140 560 lati – ar lauksaimniecību nesaistītu aktivitāšu dažādošanai un mikrouzņēmumu attīstībai.

Pasākumā noteiktās attiecināmās izmaksas ir investīcijas jaunos pamatlīdzekļos, būvmateriālu iegādē un būvniecībā.

Visiem LAP pasākumiem kopīgi nosacījumi:
Lai pieteiktos uz atbalsta saņemšanu jebkurā no LAP pasākumiem, LAD ir jāiesniedz atbilstoši noteikumu prasībām izstrādāts un noformēts projekta iesniegums. Projektu iesniegumu vērtēšanu veic LAD, pieņemot lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās, kuras LAD mēnesi pirms to sākuma izsludina laikrakstā „Latvijas vēstnesis”.


LEADER pasākumi

LAP ietvaros atbalsta pasākumi tiek īstenoti arī ar LEADER pieeju, kas dod iespēju iedzīvotājiem pašiem iesaistīties vietējo problēmu risināšanā, tādā veidā uzlabojot savas dzīves kvalitāti un domājot arī par ekonomiskajiem un sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

Pieeja tiek balstīta uz vietējās attīstības stratēģijas izstrādi un īstenošanu, kas paredzēta skaidri noteiktu vietēja līmeņa problēmu risināšanai, kas aktuālas konkrētās lauku teritorijas iedzīvotājiem, kā arī nosaka vietējās teritorijas attīstības prioritātes.

Vietējo attīstības stratēģiju savas teritorijas attīstībai izstrādā un īsteno vietējā rīcības grupa, kas ir organizācija, kas apvieno vietējo pašvaldību pārstāvjus, vietējos uzņēmējus un nevalstiskajās organizācijas. Tās darbības teritorija aptver 5000 līdz 65 000 iedzīvotājus.

Latvijā atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai ir saņēmušas 40 vietējās rīcības grupas un to darbības teritorija pārklāj visu valsts teritoriju, kas atbilst atbalsta saņemšanas nosacījumiem.

Vietējās attīstība stratēģijas īstenošana notiek projektu iesniegumu konkursu veidā. Atbalstu var saņemt projektiem, kas atbilst vietējās rīcības grupas izstrādātajai vietējai attīstības stratēģijai.

LAP atbalsts tiek piešķirts aktivitātēm, kas veicina dzīves kvalitātes uzlabošanos, nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo:
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību;
• sabiedrisko aktivitāšu dažādošanos
– apmācību un interešu klubi, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citām brīvā laika pavadīšanas aktivitātes.

Atbalsta apmērs vienam projektam – 20 000 latu (vietējā rīcības grupa stratēģijā var noteikt mazāku atbalsta apmēru).

Atbalsta intensitāte – biedrībām un nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām – līdz 90 procentiem, citām juridiskām un fiziskām personām – līdz 60 procentiem.

Atbalsta pretendents
– biedrības, nodibinājumi, vietējās pašvaldības, citas juridiskas un fiziskas personas, ja šī persona projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.

Atbalstu var saņemt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai un infrastruktūras izveidei (jaunu ēku un būvju celtniecība, rekonstrukcija, vienkāršotā rekonstrukcija, renovācija, vienkāršotā renovācija, kā arī teritorijas labiekārtošana).

Atbalsts tiek piešķirts arī aktivitātēm, kas sekmē lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem:
• atbalsts nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā savas saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei un stādījumu ierīkošanai;
• atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā savas saražotās produkcijas iepakošanai.

Atbalsta apmērs vienam projektam – 20 000 latu (vietējā rīcības grupa stratēģijā var noteikt mazāku atbalsta apmēru).
Atbalsta intensitāte:
• nepārstrādāto lauksaimniecības produktu ražošanai – līdz 60 procentiem;
• lauksaimniecības produktu pārstrādei mājas apstākļos – 50 procentiem.

Atbalsta pretendents:
juridiska vai fiziska persona, kas ražo vai plāno uzsākt ražot nepārstrādātus lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus un dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums, ja šī persona projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;
juridiska persona, kas ir Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) reģistrēts pārtikas uzņēmums, kurš nodarbojas vai plāno sākt nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus), ja šī persona projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.

Atbalstu var saņemt iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai un infrastruktūras izveidei.

Tuvākajā laikā plānots paplašināt atbalsta pretendentu loku atbalstam lauksaimniecības produktu pārstrāde mājas apstākļos, dodot iespēju uz atbalstu pieteikties arī pārtikas ražošanai mājas apstākļos, kas ir reģistrējušies kā fiziskas personas, kas veic saimniecisko darbību.

Par iespēju ražot pārtiku mājas apstākļos

Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu , pārtiku, kas ražota, apstrādāta vai pārstrādāta mājas apstākļos, drīkst izplatīt tieši galapatērētājam, ievērojot pārtikas aprites normatīvo aktu prasības.

Ir daudzas iespējas, kā veicināt mājas apstākļos ražotas pārtikas realizāciju vietējā tirgū: pašvaldību organizēta tirdzniecība, produktu piegāde pēc pircēja pieprasījuma, tiešā tirdzniecība savā saimniecībā u.c.

Mājas apstākļos ražoto produktu izplatīšanā ieinteresētie uzņēmēji var sākt savu biznesu ar izplatīšanu tieši galapatērētājam tuvākajā apkaimē: savā piemājas teritorijā, vietējā tirdziņā vai pašvaldības ierādītā vietā. Izvērtējot apgrozījumu un patērētāju atsauksmes lokāli, ir iespējams pakāpeniski paplašināt produkta izplatīšanu. Augot patērētāju pieprasījumam pēc piedāvātā produkta, bieži vien nākas palielināt apgrozījumu un ir jālemj par iespēju paplašināties un pāriet uz nākošo posmu – atsevišķa ražošanas uzņēmuma izveidošanu un atzīšanu, kas jau paver neierobežotas iespējas tirdzniecībai ar saražoto produktu.

Lai sāktu pārtikas ražošanu mājas apstākļos, ir jāveic reģistrācija PVD teritoriālajā struktūrvienībā pēc mājražošanas uzņēmuma atrašanās vietas. Uzņēmuma reģistrācija ir bezmaksas. Uzņēmums darbību var sākt tad, kad ir piereģistrēts.

Ražojot produktu, tā piedāvāšanai tirgū ir jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Sīkāku informāciju jūs varat iegūt tuvākajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā.

Papildus informācijai

Lauku atbalsta dienests: www.lad.gov.lv, klienti@lad.gov.lv, tālr. 67027684.
Pārtikas un veterinārais dienests: www.pvd.gov.lv, pvd@pvd.gov.lv, tālr. 67095230.

Hipotēku bankas informācija par mikrokreditēšanu:
Dainis Dembovskis, Dainis.Dembovskis@hipo.lv, tālr. 67774133.

FOTO: Agnese LiepiņaDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie