Sestdiena, 31. oktobris, Halloween.Varda dienas: Valts, Rinalds, Rinalda

Latvijas vēstniecības paziņojums. draugiem.lv

- 16.01.2008
Sadaļas: Ziņas - Atslēgvārdi: , , ,

NODOKĻU MAKSĀŠANA ĪRIJĀ UN LATVIJĀ.

Nodokļu maksāšanas kārtību Latvijas Republikā nosaka LR likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kurš nosaka, ka Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošo personu ienākumi, kas gūti ārvalstīs, tiek aplikti ar nodokli Latvijas Republikā, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar noslēgtajiem starpvalstu līgumiem noteikta citāda aplikšanas kārtība. Ja starp valstīm (piem., Latvijas Republiku un Īriju) ir noslēgts starpvalstu līgums, kas paredz nodokļu aplikšanas kārtību, kas atšķiras no šajā likumā noteiktās kārtības, piemērojamas šī starpvalstu līguma normas.

1997.gada 13.novembrī starp Latvijas Republiku un Īriju tika noslēgta “Latvijas Republikas valdības un Īrijas valdības Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla pieauguma nodokļiem”.

Konvencijas 2.pantā ir uzskaitīti nodokļi, uz kuriem attiecas Konvencija un nodokļu aplikšanas kārtība.

Konvencijas 1.pantā ir definētas personas, uz kurām attiecās Konvencija (”Šī Konvencija attiecas uz personām, kas ir vienas Līgumslēdzējas Valsts vai abu Līgumslēdzēju Valstu rezidenti.”), savukārt 4.pantā ir definēts jēdziens “Līgumsledzējas Valsts rezidents”:

“4.PANTS
Rezidents

1. Šajā Konvencijā jēdziens “Līgumslēdzējas Valsts rezidents” nozīmē jebkuru personu, kas saskaņā ar šīs valsts likumdošanas aktiem ir pakļauta aplikšanai ar nodokļiem, pamatojoties uz tās pastāvīgo dzīvesvietu, rezidenci, vadības atrašanās vietu, inkorporācijas (reģistrācijas) vietu vai uz jebkādu citu līdzīga rakstura kritēriju, kā arī šo valsti un tās pašvaldības. Bet šis jēdziens neietver tās personas, kurām šajā valstī tiek uzlikti nodokļi tikai attiecībā uz to ienākumiem no šajā valstī esošajiem avotiem.
2. Ja saskaņā ar 1.punkta noteikumiem fiziskā persona ir abu Līgumslēdzēju Valstu rezidents, tās statuss tiks noteikts šādā veidā:
* a) šī persona tiks uzskatīta par rezidentu tikai tajā valstī, kurā atrodas tās pastāvīgā dzīvesvieta; ja tās pastāvīgā dzīvesvieta ir abās valstīs, šī persona tiks uzskatīta par tā s valsts rezidentu, ar kuru tai ir ciešākas personiskās un ekonomiskās attiecības (vitālo interešu centrs);
* b) ja nav iespējams noteikt valsti, kurā šai personai ir vitālo interešu centrs, vai arī ja tai nav pastāvīgas dzīvesvietas nevienā no abām valstīm, šī persona tiks uzskatīta tikai par tās valsts rezidentu, kura tai ir ierastā mītnes zeme;
* c) ja šai personai ierastā mītnes zeme ir abas valstis vai nav neviena no tām, tā tiks uzskatīta tikai par tās valsts rezidentu, kuras pilsonis ir šī persona;
* d) ja šī persona ir abu valstu pilsonis vai nav nevienas šīs valsts pilsonis, Līgumslēdzēju Valstu kompetentās iestādes izšķir šo jautājumu, savstarpēji vienojoties.
3. Ja saskaņā ar 1.punkta noteikumiem persona, kas nav fiziskā persona, ir abu Līgumslēdzēju Valstu rezidents, Līgumslēdzēju Valstu kompetentām iestādēm ir jācenšas atrisināt jautājumu savstarpējas vienošanā s ceļā. Ja šādas vienošanās nav, tad šīs Konvencijas! piemēr ošanai minētā persona nebūs tiesīga pieprasīt jebkuru nodokļu atvieglojumu vai atbrīvojumu no nodokļiem, kuru piešķir saskaņā ar šo Konvenciju.”

Jēdziens “Rezidents” ir ļoti svarīgs, jo nosaka kurā valstī ir jāmaksā nodokļi un no tā ir atkarīga nodokļu aplikšanas kārtība.

Gadījumā, ja Latvijas pilsonis ir izbraucis uz pastāvīgu dzīvi Īrijā, viņu var uzskatīt par Īrijas rezidentu nodokļu vajadzībām.

Gadījumā, ja Īrijā strādājošam LR pilsonim ir deklarēta dzīvesvieta Īrijā, viņš automātiski tiek uzskatīts par Īrijas rezidentu.

Taču gadījumos, ja Īrijā strādājošam LR pilsonim ir deklarēta dzīvesvieta Latvijā, bet viņš ilgstoši dzīvo un strādā Īrijā, uz viņu ir attiecināms šī panta 2(a) punkts, kad personai ir pastāvīga dzīvesvieta abās valstīs. Šajā gadījumā rezidenta statusu Īrijā var pierādīt ciešas ekonomiskas attiecības ar Īriju, kuras var apliecināt, uzrādot Īrijā izsniegto formu par Īrijā nomaksātiem nodokļiem un izziņu no Īrijas institūcijām par to, ka persona ir Īrijas rezidents. Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo dokumentu izpratnē par rezidentu tiek uzskatīta persona, kura uzturas valstī vairāk par 183 dienām gadā.

Fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenti par ienākumiem, kas kalendārajā gadā gūti, strādājot darba devēja – ārvalstu nodokļa maksātāja labā ārpus Latvijas, likumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniedz gada ienākumu deklarāciju (turpmāk – deklarācija).

Deklarācijas iesniegšana nav saistīta ar pilsonību, bet gan ar fiziskās personas rezidences statusu. Deklarācija ir jāiesniedz Latvijas Republikas rezidentiem, kuri ir guvuši ienākumus ārvalstīs.

Deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem iesniedzama Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc maksātāja dzīvesvietas ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1.aprīlī. Deklarācijai ir pievienojami dokumenti, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz atvieglojumiem, taksācijas gadā ārvalstīs samaksāto nodokli, un citi dokumenti, kuri saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” ir ņemami vērā, nosakot gada apliekamo ienākumu.

Tādējādi visiem ārzemēs strādājošiem Latvijas Republikas rezidentiem ir jāsniedz deklarācija Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas. Deklarācijas veidlapas, aizpildīšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 10.01.2006. noteikumi Nr.41 “Noteikumi par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību”.

Aizpildot deklarāciju, aprēķināto nodokli samazina par summu, kas ir vienāda ar ārvalstīs samaksāto nodokli, ja šī nodokļa samaksa ārvalstīs ir apliecināta ar ārvalstu nodokļu iekasēšanas institūcijas apstiprinātiem dokumentiem, kuros uzrādīts apliekamais ienākums un ārvalstīs samaksātā nodokļa summa. Minētais samazinājums nedrīkst būt lielāks par summu, kas atbilstu Latvijas Republikā aprēķinātajam nodoklim par ārvalstī gūto ienākumu.

Tādējādi, ja citā valstī samaksātais ienākuma nodoklis ir vienāds ar nodokli, kas aprēķināts saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normām, vai pārsniedz to, un nodokļa nomaksas fakts ir apliecināts ar šīs citas valsts nodokļu administrācijas izsniegtu dokumentu, tad Latvijas Republikā nodoklis no ārvalstī saņemtā ienākuma nav jāmaksā. Savukārt, ja ārvalstīs samaksātais nodoklis ir mazāks nekā aprēķinātais pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tad nodokļa maksātājs piemaksā starpību. Ja citā valstī samaksātais ienākuma nodoklis pārsniedz nodokli, kas aprēķināts saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normām, nodokļa starpība netiek atmaksāta.

Piemēram, ja no fiziskās personas gūtajiem ienākumiem Īrijā ir ieturēts nodoklis pēc 20% likmes, tad, ievērojot, ka Latvijā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 25%, šai fiziskajai personai vispārējā gadījumā, deklarējot ienākumu Latvijā, ir jāpiemaksā nodokļa starpība 5% apmērā. Savukārt, piemēram, ja no fiziskās personas gūtajiem ienākumiem Īrijā ir ieturēts nodoklis pēc 42% likmes, tad šai fiziskajai personai, deklarējot ienākumu Latvijā, netiks atmaksāts Īrijā samaksātais nodoklis.

Normatīvie akti un metodiskie materiāli par iedzīvotāju ienākuma nodokli ir ievietoti Valsts ieņēmumu dienesta interneta mājas lapā www.vid.gov.lv.


Latvijas Republikas pilsoņu rezidences statuss Īrijā.

Svarīgi zināt, ka atbilstoši “Iedzīvotāju reģistra likuma” 15. panta 2.punktam, ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, uzturas ārpus Latvijas ilgāk par sešiem mēnešiem, tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas faktiskās dzīvesvietas adresi ārvalstīs, lai ziņas tiktu iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Par savas dzīvesvietas adreses maiņu var paziņot, ierodoties Latvijas vēstniecības Dublinā konsulārajā nodaļā ar pasi un uzrakstot attiecīgu iesniegumu.

No Latvijas Valsts Ieņēmuma Dienesta ir saņemta informācija par to, ka fiziskai personai, kurai mainās rezidences statuss (dzīvesvietas valsts), Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei ir jāsniedz informācija un nepieciešamības gadījumā jānodrošina dokumentārs apliecinājums rezidences statusa maiņai. Informācijas sniegšanas kārtību var noskaidrot, nosūtot e-pastu sava rajona Valsts Ieņēmuma Dienesta nodaļas konsultantiem.

Ja Jums rodas papildus jautājumi, lūdzu sūtiet tos uz e-pastu consulate.ireland@mfa.gov.lv

Embassy of Latvia in Ireland


 1. >> - IRELAND saka:

  arcibalds IRELAND Says:
  February 2nd, 2008 at 2:14 pm

  ANDRIM; KO TAD Francesko stulbu ir uzrakstijis vins visu pasaka, ta ka tas ir.

 2. >> - IRELAND saka:

  arcibalds IRELAND Says:
  February 2nd, 2008 at 2:16 pm

  var but zem varda Andris slepjas ANDRIS SKELE

 3. >> - IRELAND saka:

  andris IRELAND Says:
  February 2nd, 2008 at 4:52 pm

  Arčibaldam. Nē, zem vārda andris neslēpjas Andris Šķēle`un mans īstais vārds ir Andris. Man nevajag slēpties zem pseidonīmiem, vai iesaukām,kā daudzi to dara.Visi kas mani pazīst,zina ka tas esmu tieši es.

 4. >> - IRELAND saka:

  Daugmaliete IRELAND Says:
  February 2nd, 2008 at 8:22 pm

  Andri,vai tu esi Male vai Female?

 5. >> - IRELAND saka:

  CHOMAKS IRELAND Says:
  February 3rd, 2008 at 12:19 am

  Jaa -ar diegiem nav arshana! Shkiet,ka Franchesko ir viens no nedaudzajiem sakariigajiem,ar kuriem vareetu ko nopietnu kopaa dariit…! Ikvienu nopietnu teemu lettinjsh virtuozi paarveersh kjeekla muldeeshanaa un otra apd…… Plebeji kas plebeji! Vismaz nebuutu savu “intelektu” gaismaa raadiijushi!

 6. >> - IRELAND saka:

  Anne-Maria IRELAND Says:
  February 3rd, 2008 at 2:21 am

  -Andrim-
  Klau,Tev neskiet,ka ienaakot pa seetas durviim,vispirms vajag noslauciic suudainaas kaajas un peec tam pieklauveet?
  Liekas,ka cilveeks tikko no LV ieradies,bet jau blaustaas pa visu pagastu.Parasti taadi kaa tu peec paaris gadiem nomierinaas un savu slaavu kultuuru nomaina pret civilezeetu dialogu.

 7. >> - IRELAND saka:

  Daugmaliete IRELAND Says:
  February 3rd, 2008 at 3:07 am

  Andriit,laikam tavas nodzertaas celtnieka smadzenes nespeej visu sagremot par ko mees te catojam?Iedzer tik veel kaadu sluku briivdienaas,izmanto laiku lietderiigi.Ko gan citu pa taam nabaga 2 dienaam iists latviesu darbaruukis var sadariit?
  Bez tam man liekas,ka tev visai labi sapaseetu ar”Ziemelmeitu”,abi ozolziilu vainagos,ausekliisu kurpeem kaajaas,Lielvaardes jostu lai apjozusies,mutes kaa laidara vaarti….nu iistie latviesi!

 8. >> - IRELAND saka:

  andris IRELAND Says:
  February 3rd, 2008 at 12:06 pm

  Daugmalietei. Latv. val.,ja vārds beidzas ar-is-, tad tas ir vīriešu dz.vārds.Paldies,brīvdienu izmantoju lietderīgi, līdz 1 naktī strādāju .Vai tad celtniekam obligāti jābūt ar nodzertām smadzenēm.O….,paŗadījies jauns personāžs -anne-maria ar sūdainām kājām un tadu pašu muti. Būs jautri.

 9. >> - IRELAND saka:

  Ray IRELAND Says:
  February 3rd, 2008 at 8:11 pm

  Jauki:))) Arī te sāk izpausties patiesā latviešu vienotība! Jauka sarakste ir izveidojusies starp tautiešiem :( A varbūt ne starp tautiešiem…. Latviešu tautiskums ir izbeidzies jau 13.gadsimtā ar Nameja emigrēšanu uz Lietuvu! Vis, kas noticies pēc tam, ir svītrojams laukā no Latvijas vēstures! Kurš var teikt, pieliekot roku pie sirds, ES ESMU LATVIETIS???!!! Pēc tik daudziem tautas drāzējiem??? Esmu Lībietis ar vel četru asiņu piejaukumu, nekad pat domās nav ieskrējis teikt ko par savu latviskumu! Vis tika darīts un citiem ļauts lemt-kādai tautībai tu esi piederīgs!
  Piedodiet! Šajā vēstures posmā labāk nevienam nezināt par mūsu nacionālo piederību-kauns!!!
  Latvietis ir līdzīgs balodim(protu-protu) ne tikai fabuliskajam, bet arī kā faunas pārstāvim-Baloži ir vienīgie radījumi, kas nogalina prieka pēc, ja kāds to nezināja….
  Vēlu visiem veiksmi!!!
  a.c. Ray O’Pigeon

 10. >> - IRELAND saka:

  francesko IRELAND Says:
  February 3rd, 2008 at 11:31 pm

  Sveicieni visiem neta piegaaniitaajiem un mutes bajaariem!Lai Dievs Juus Bagatiigi atalgo par veltiigi izlietoto energiju un gariigaas telpas piedrazosanu!
  Vismaz Sveetdienaa vareejaat ietureet pauzi!??

 11. >> - IRELAND saka:

  francesko IRELAND Says:
  February 3rd, 2008 at 11:39 pm

  P.S.
  Specveltiijums =Ziemelmeitai=

  Kaut kaa sis niks man atsauca atminaa zelta 80-tos un ieskatiijos savaa arhiivaa,no kura izvilkaas aaraa saadas rindas:
  “Gaaju mekleet Ziemelmeitu,garu,taalu celu veicu,
  leeni un par veelu naacu,mekleejot so Ziemelmeitu.

  Naktii zvaigznju juuraa redzu debess malu to,
  Kur miit mana Ziemelmeita,-
  Kaa lai tieku veejiem liidzi,kas to apciemo,-gadi aiziet vinju mekleejot.

  Mana dailaa Ziemelmeita,kur ir Tava “Baltaa” kleita?
  Kaadi tagad “zelta”mati,kur ir Tavi “zvaigznju” rati?

  (Es ceru ka muusu “Ziemelmeita” neturees launu praatu par so…?)

 12. >> - IRELAND saka:

  francesko IRELAND Says:
  February 3rd, 2008 at 11:42 pm

  =Chomaks=
  Uzraksti kaadu neitraalu e-mailu caur kuru vareetu ar Tevi sazinaaties.(tikai ne savu personiigo)Ir kaadas nopietnas idejas,iespeejams,ka
  tas Tevi vareetu intereseet.

 13. >> - IRELAND saka:

  Guga IRELAND Says:
  February 5th, 2008 at 11:39 am

  Es ar savu mazo beernu, kurs gulj ratinos, nemaz nevar tikt vestnieciibaa ieksaa..varu staaveet trepju galaa un visu dienu kuukot :( ((
  Vai tiesaam par so laiku vestnieciba neko nav izdariijusi???kapeec man ir jaastiepj tie rati leja??pietiekami jau sanaak staipiities… ja es ar visiem ratiem nokritiishu??

  Gadaa dzimt 350 latvieshu beerninji, kuri vestnieciibaa sanem dokumentus…

 14. >> - IRELAND saka:

  inese.. IRELAND Says:
  February 5th, 2008 at 2:01 pm

  mjaa piekriitu Gugai,,,ar mazu ziidainiiti problemaatiski tikt iekshaa!!

 15. >> - IRELAND saka:

  inese.. IRELAND Says:
  February 5th, 2008 at 2:03 pm

  bet veestnieciibas darbinieki ir augstaa liimenii!!!Draugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie