Ceturtdiena, 13. jūnijs, Varda dienas: Uva, Ainārs, Zigfrīds

Palielina pabalstu un kompensāciju apmērus ĀM diplomātiskajā un konsulārajā dienestā draugiem.lv

- 28.03.2023
Sadaļas: Ziņas - Atslēgvārdi: , , , , ,

riiga-105-12Latvijas valdība šodien lēma palielināt pabalstu un kompensāciju apmērus diplomātiskajā un konsulārajā dienestā.
Ārlietu ministrija (ĀM) norāda, ka aizvadīto gadu globālie izaicinājumi un ar tiem saistītais darba apjoma un stresa līmeņa pieaugums, kā arī straujais patēriņa cenu kāpums ir saasinājis nekonkurētspējīgās atlīdzības problēmas un tās radītās sekas diplomātiskajā un konsulārajā dienestā.

Zemās atlīdzības negatīvo ietekmi uz diplomātiskā un konsulārā dienesta darbību atklāj ĀM izsludināto slēgto konkursu uz amata vietām Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs rezultāti.
ĀM atzīmē, ka galvenais iemesls, kādēļ diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņi un darbinieki arvien mazāk piesakās dienestam ārvalstīs, ir saistīts ar zemo atlīdzību amata vietām pārstāvniecībās ārvalstīs.
Tāpat aizvadīto gadu laikā visā pasaulē būtiski pieaugušas mājokļu īres maksa, un ir izteikta problēma ar dzīvokļu pieejamību, kas īpaši aktuāli ir tieši pasaules lielākajās pilsētās, piemēram, Berlīnē, Londonā, Dublinā, Vīnē, Ņujorkā, Vašingtonā, Otavā, Tokijā, Briselē, Parīzē, Abū Dabī. Tāpat būtiski cēlušies maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem, jo īpaši pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad komunālo pakalpojumu cenas pasaulē ir pat trīskāršojušās un reālās to izmaksas vēl pat nav zināmas.
Papildus dienesta dzīvokļu īres un komunālo izdevumu faktiskajam pieaugumam būtisku ietekmi uz dienesta dzīvokļu izmaksām rada valūtas kurss, kurš tiek ņemts par pamatu, lai noteiktu dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas limitu līguma noslēgšanas brīdī.
Patlaban ir izveidojusies situācija, kad vairāk nekā puse diplomātu veic piemaksu par dienesta dzīvokļu īres un komunālajiem maksājumiem no personīgajiem līdzekļiem. Turklāt lielākajā daļā ārvalstu īres tirgus regulējums paredz, ka izīrētājs reizi gadā var noteikt īres maksas pieaugumu, piemēram, atkarībā no dzīves dārdzības koeficienta vai inflācijas konkrētajā valstī, vai konkrētās valsts nodokļu kāpuma ietekmē, kas ievērojami sadārdzina īres izmaksas. Īpaši kritiska situācija patlaban ir visiem uz ASV rotējošajiem diplomātiem, ņemot vērā divdesmit gadu laikā neizdevīgāko eiro kursu pret ASV dolāru.
ĀM skaidro, ka, ņemot vērā inflācijas apmēru, salīdzinot ar gadu, kad pēdējo reizi pārskatīts konkrētais pabalsta vai kompensācijas apmērs, ar noteikumu projektu palielināts noteiktā algas pabalsta maksimālais apmērs par dienestu ārvalstīs, kā arī pabalsta par darbinieka laulātā uzturēšanos ārvalstīs un pabalsta par bērna uzturēšanos ārvalstī maksimālais apmērs par 100%, dzīvokļu īres un komunālo maksājumu kompensācijas maksimālais apmērs par 40%.
Taču ir saglabāts šī brīža mehānisms, kad darbinieku algas pabalstu, kā arī laulātā un bērna uzturēšanās pabalstu apmērus nosaka nosūtītājas institūcijas vadītājs ar rīkojumu, ņemot vērā institūcijas finanšu līdzekļus. Tāpat, ņemot vērā nosūtītājas institūcijas finanšu līdzekļus, dzīvokļa īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmērus var samazināt institūcijas vadītājs ar rīkojumu.
Tādējādi ar noteikumu projekta stāšanos spēkā algas pabalsta un dzīvokļu īres un komunālo maksājumu kompensācijas apmēram nav obligāti jāsasniedz maksimālais apmērs. Jautājums par algas pabalstu nevar tikt risināts caur citiem atlīdzības sistēmas elementiem, piemēram, mēnešalgu, jo katram atlīdzības sistēmas elementam ir cits mērķis, un to izmantošana neatbilstošam mērķim izkropļotu atlīdzības sistēmu. Algas pabalstam ir kompensējošs raksturs, un tā apmērs ir sasaistīts ar dārdzības līmeni konkrētajā dienesta valstī.
Par katru nākamo ģimenes locekli, kurš dienesta vietā uzturas pastāvīgi, īres un komunālo izdevumu kompensācijas apmērs palielināts no 5% uz 10%. Pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei palielināts par 20%. Pabalsta apmērs dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai noteikts 140 eiro.
Izdevumu par veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem limits noteikts 2360 eiro gadā pieaugušajam un bērnam, kuram pēc 18 gadu sasniegšanas noteiktās invaliditātes cēlonis ir “slimība no bērnības” un smago funkcionālo traucējumu dēļ ir nepieciešama īpaša kopšana, ko apliecina Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas izsniegtais atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, un 1480 eiro gadā bērnam līdz 18 gadu vecumam.
ĀM skaidro, ka laulātā un bērnu pastāvīgā uzturēšanās dienesta vietā ir sasaistīta ar šo personu prombūtnes ārpus dienesta vietas kalendāra gada laikā uzskaiti. Dažādām grupām ir dažāds pieļaujamais ārpus dienesta vietas uzturēšanās dienu skaits. Tāpat atšķiras pieeja, kuras dienas ieskaitāmas šajā dienu skaitā.
Patlaban informācija par laulāto un bērnu, kas uzturas pastāvīgi dienesta vietā, prombūtni tiek iesniegta katru mēnesi, aizpildot darba laika uzskaiti arī par šīm personām. Darba laika uzskaiti veic diplomāts, apliecinot savas ģimenes locekļu uzturēšanos ar savu parakstu, un pēc būtības šādam dokumentam ir deklaratīva nozīme. Šāda dokumenta esamība negarantē, ka iesniegtā informācija ir patiesa, taču šādu dokumentu regulāra aizpildīšana un prombūtnes dienu pārskaitīšana ir nesamērīgs administratīvais slogs.
ĀM vērš uzmanību, ka pēc būtības informācija par prombūtnes dienu uzskaiti arī nav pārbaudāma, ja dienesta valsts ir kāda no Šengenas zonas dalībvalstīm. Jautājums par nepatiesas informācijas sniegšanu būtu risināms, saucot pie disciplināratbildības vai kriminālatbildības un piedzenot nepamatoti izmaksāto atlīdzības daļu, nevis birokratizējot iekšējās valsts pārvaldes darbības un veidojot tās, balstoties uz principu, ka pabalsta saņēmējs ir negodprātīga persona.
Tāpat valdība lēma precizēt bērna pirmsskolas izdevumu segšanas kārtību. Patlaban bērna pirmsskolas izdevumi netiek segti, ja laulātais uzturas dienesta vietā pastāvīgi un nav nodarbināts algotā darbā. Agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pieejamībai un kvalitātei ir būtiska nozīme bērna attīstībā, kas ilgtermiņā veicina ekonomikas attīstību. Pirmsskolas izglītību nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt tikai ģimenē, īpaši, ja ģimene atrodas ārvalstīs. Tāpat atsevišķās valstīs obligātā pirmsskolas izglītība ir jāuzsāk daudz agrāk nekā Latvijas izglītības sistēmā.
Ministru kabinets precizēja algas pabalsta par dienestu ārvalstīs izmaksas kārtība, nosakot, ka algas pabalstu pārtrauc izmaksāt ar datumu, kas norādīts rīkojumā par darbinieka pārcelšanu no amata pārstāvniecībā ārvalstī uz citu amatu.
Tāpat vienādota ārējos normatīvajos aktos noteiktā pieeja laulāto uzskaites sistēmai, turpmāk laulātā un bērnu pastāvīgu uzturēšanos nesasaistot ar noteikumos noteiktu konkrētu dienu skaitu, kad iespējams uzturēties ārpus dienesta vietas. Plānots turpmāk pabalstus par ģimenes locekļu pastāvīgu uzturēšanos ārvalstī pārtraukt maksāt ar dienu, kad ģimenes loceklis atstāj dienesta vietu un pārtrauc pastāvīgu uzturēšanos dienesta vietā, bet ne vēlāk kā ar pārcelšanās rīkojumā noteikto darbinieka pārcelšanās datumu.

Precizēta pabalsta mājsaimniecības inventāra iegādei izmaksas kārtība, nosakot, ka pabalstu iespējams izmaksāt arī atrodoties dienesta vietā viena mēneša laikā kopš rodas tiesības saņemt šo pabalstu. Šāds precizējums nepieciešams, lai pabalstu būtu iespējams izmaksāt arī darbiniekam, kuram pagarināts dienesta termiņš, atrodoties dienesta vietā, un kurš sākotnēji darbā uz dienesta vietu tiek pārcelts uz laiku, kas ir mazāks par gadu.
Tāpat precizēts, ka šo pabalstu nav nepieciešams atmaksāt. Šī pabalsta mērķis ir finansiāls atbalsts, pārceļoties uz dienesta vietu ārvalstīs. Mērķis ir sasniegts, pabalstu izmaksājot, un nav pamata atprasīt konkrēto pabalstu pēc kāda laika, līdzīgi kā netiek prasīts atmaksāt arī citus pabalstus un tiek turpināts nodrošināt citas sociālās garantijas arī gadījumos, kad darbinieks tiek atsaukts pēc savas iniciatīvas vai saistībā ar disciplinārlietas izskatīšanu. Pabalsta mājsaimniecības inventāra iegādei atmaksa nevar tikt izmantots kā papildu soda mehānisms.
Precizētas arī izdevumu kategorijas, kas ieskaitāmas īres un komunālajos izdevumos, nosakot, ka īres un komunālajos izdevumos ieskaitāmi arī autonovietnes, tajā skaitā garāžas, autostāvvietas izdevumi, kā arī iepriekš ar nosūtītāja institūcijas vadītāju saskaņotie regulārie maksājumi par dzīvokļa uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem atbilstoši uzņemošās valsts likuma vai īres līguma noteikumiem.

FOTO: baltic-ireland.ieDraugiem.lv pase

reklāma: reklama@baltic-ireland.ie redakcija: info@baltic-ireland.ie